четвъртък, 21 октомври 2010 г.

ITEMS - TEACHER TRAINING COURSE


Нов online курс на moodle,
отнасящ се за учители по
природни науки и география!!!!!!!!
Курсът е от 8 до 29 ноември и за участие в него е необходима оnline регистрация.
Подробности на този сайт:
http://itemspro.net/courses/climate/courseclimate.html

понеделник, 18 октомври 2010 г.

ITEMS


Подобряване на обучението на учителите по математика и науки

ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science)

Целта на този онлайн курс е да представи учебни материали за получаване на първоначални познания по електричество, насочени към ученици на възраст между 12 и 16 години.
Материалите ги насърчават и им дават възможност да се научат чрез проучване. Те са предоставени на разположение чрез платформата за online обучение Moodle. Симулации и анимации са вградени в проучването използвайки Phet симулации: http://phet.colorado.edu/.
След завършването на курса, учителите разполагат с лично копие от материалите да се използват интерактивно с техните ученици online, ако желаят.
http://itemspro.net/courses/elec/electricity.html

Scientix е уеб базирана oбщност за научното образование в Европа, отворена за преподаватели, изследователи, политици и всички желаещи в областта на научното образование.
Scientix се управлява от Европейската Училищна Мрежа (European Schoolnet) от името на Европейската комисия: Генерална дирекция "Изследвания - 7РП" Наука в обществото програмата“ (European Commission (DG Research - FP7 Science in Society Programme).
Повече информация може да видите на следната web page:
http://www.scientix.eu
Новини и подробна информация ще бъдат качвани непрекъснато в моя блог:
http://ceca-scientix.blogspot.com/

Presentation about Scientix
Scientix–bg